f www seo rwd =

 

510 641 349

biuro@webster-studio.pl

W dniu 5.07.2022 podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na zaprojektowanie portalu Diety NFZ, wsparcie techniczne przez 24 miesiące oraz rozbudowę. W ramach projektu tworzymy również specjalistyczne przepisy dopasowane do odpowiedniej diety z pomocą dietetyków.

System będzie umożliwiał wybór odpowiedniej diety oraz utworzenie przepisów o określonych parametrach na każdy dzień. Automatyczna Lista Zakupów będzie ułatwiać zakupy potrzebnych produktów. Na stronę wdrożymy kalkulator BMI / PPM / CPM, który jest podstawą do wyboru odpowiedniej diety. System będzie maksymalnie automatyczny dlatego tworzymy skrypty które umożliwią proste i szybkie działanie systemu.

Zakres naszych działań:

Etap I obejmuje:
a) planowanie UX (struktury i nawigacji), dobór elementów funkcjonalnych
b) zaprojektowanie projektów graficznych dla wersji Desktop
c) zaprojektowanie projektów graficznych dla wersji Mobile

Etap II obejmuje:
a) udostępnienie i instalację systemu zarządzania treścią CMS
b) wdrożenie systemu RWD (dostosowanie portalu do urządzeń mobilnych)
c) wdrożenie WCAG 2.1 (dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)
d) przeniesienie treści Portalu z obecnej lokalizacji do Systemu oraz ich aktualizacja, po
przekazaniu przez Zamawiającego treści zapisanych na stronie diety.nfz.gov.pl
e) dostarczenie wymaganej dokumentacji
f) dostosowanie przeniesionych Treści do nowego projektu graficznego

Etap III obejmuje:
a) udostępnianie i utrzymanie Portalu w Systemie,
b) świadczenie usług wsparcia i utrzymania Systemu, łącznie z przeniesioną Treścią, obsługi zgłoszeń Użytkowników, w tym obsługi błędów i aktualizacji Systemu w całym okresie objętym Umową.
c) zapewnienie stałej obsługi redakcyjnej w tym tworzenie porad dietetycznych oraz planów żywieniowych

Etap IV obejmuje:
a) rozbudowę portalu o nowe funkcjonalności i modyfikacje
b) promocję portalu

Ważniejsza funkcjonalność serwisu:

 • Generowanie planów żywieniowych dla użytkownika
 • Automatyczna Lista Zakupów
 • Kalkulator BMI / PPM / CPM
 • Dzienniczek żywieniowy
 • Rozbudowa bazy jadłospisów
 • Łączenie kont w innych planach żywieniowych

28.12.2022 Publikacja https://diety.nfz.gov.pl

30.12.2022 Pacjent.gov.pl Diety NFZ w nowej odsłonie dostępne w aplikacji mojeIKP

10.01.2022 Onet.pl https://kobieta.onet.pl/warto-wiedziec/jak-wyglada-bezplatna-dieta-na-nfz-przez-ten-szczegol-zrezygnowalam/d4k58pb

10.01.2022 Gazeta.pl https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,29344389,dieta-nfz-nowe-funkcjonalnosci-bezplatnego-portalu.html

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych RODO – poniżej zawarliśmy informacje w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest firma:

Webster-Studio Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 43,
62-023 Szczytniki
NIP: 7792502487
REGON: 382381799
KRS: 0000768113

Webster-Studio będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem zleconego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Webster-Studio obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Webster-Studio – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Webster-Studio będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celu przygotowania oferty handlowej oraz aktywacji usług,
 2. w celu realizacji zawartej z Webster-Studio umowy bądź złożonego zamówienia na usługi świadczone przez Webster-Studio w szczególności na: budowę systemów informatycznych i stron internetowych, ich aktualizację, rozbudowę, udoskonalenie oraz serwis, pozycjonowanie stron internetowych, hosting, projektowanie grafiki, promocję oraz innych umów, w których są Państwo stroną.
 3. w celu marketingu produktów i usług Webster-Studio za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.


Przetwarzanie przez Webster-Studio pozyskanych od Państwa danych osobowych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności.

Przekazanie danych osobowych oraz zawarcie umów z Webster-Studio jest równoznaczne z pozwoleniem na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Webster-Studio tych danych w zakresie określonym w poniższej informacji oraz jest warunkiem świadczenia usług przez Webster-Studio.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Webster-Studio; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny


W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych tj Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas kontaktu mailowego, telefonicznego lub poprzez formularze kontaktowe ze stron Webster-Studio tj. www.webster-studio.pl, www.webster-seo.pl, www.webster-rwd.pl a także ze stron zewnętrznych takich jak www.allegro.pl, www.favore.pl i innych stron poprzez które wysłałeś do nas wiadomość lub podałeś swoje dane w celach kontaktowych dotyczących realizacji usługi.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonej przez nas osoby kontaktowej ze strony Webster-Studio: adres e-mail: michalk@webster-studio.pl / adres pocztowy: Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Jeziorna 43, 62-023 Szczytniki

Zgadzam się